Dog training in Nepal part -2, नेपालमा कुकुर तालीम भाग २

धेरै viewersहरुबाट नेपाली भाषाको Tutorialको request आएको हुंदा यो सबैले बुझ्ने खालको भिडियो पेश गरेको छु । आशा छ यहांहरुलाई मेरो प्रयास राम्रो लाग्छ होला । Herein we have discussed the essentials of dog training and a few tricks to keep the dogs engaged with us….। जय-नेपाल ।

Please share