watch fully trained German shepherd here https://www.youtube.com/watch?v=TNwEsBxCRP8

Watch Sit Training here https://youtu.be/8qtvP-saHUs

Watch Shakehand Training here https://youtu.be/mmoI7uoWdJQ

Watch Down Command here https://youtu.be/ZvDvenJDlUE

Watch Fetch Command here https://youtu.be/YB_Fgx1lRvk

Watch Come here Command https://youtu.be/PBLxkZ-JkXQ

Watch “No” Command https://youtu.be/WzeJh1RCrLg

Watch “get inside” Command https://youtu.be/t8beItawx6U

Watch “STAND” Command https://youtu.be/0kgws_0_F2g

Watch “STAY” Command https://youtu.be/5n_fnLyrSXI

Watch “STOP BITING” Command here https://youtu.be/XtOviXW_idI

go there command https://youtu.be/TNphX5ebIAw

leash walking https://youtu.be/TJyS8zaFldw

down labrador https://youtu.be/aOekhWEPclo